És el que s'empra en els discursos o textos propis d'escoles, instituts o universitats, tant pel que fa al professorat com a l'alumnat, tant pel que fa a conferències, exposicions d'un tema, exàmens, llibres de text , etc. El seu objectiu és transmetre uns continguts de manera expositiva o argumentativa a un receptor que, en principi, els desconeix.

És molt més formal a mida que avança el nivell d'estudis.

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS PEL QUE FA ALS TEXTOS ESCRITS:

MORFOSINTAXI: utilització de la pronominalització, la sinonímia, l'el.lipsi, etc.

LÈXIC: usa un lèxic adient, amb termes precisos, s'evita la repetició de paraules.

ESTRUCTURA: presentació d'un tema principal i d'idees que s'hi relacionen en paràgrafs diferents. També s'empren diferents tipografies de lletra (negreta, cursiva...)

    En tot cas, un text acadèmic és formal i demana una reflexió prèvia, uns canvis durant la redacció i una correcció abans de la publicació o difusió.

 

 

EXEMPLE:

El naixement del cinema

A França, els germans Lumière, després d'experimentar amb la projecció d'imatges en moviment, van inventar el cinematògraf. Aquest aparell, alhora càmera, copiadora i projector, va ser presentat en el Grand Café de París el 28 de desembre de 1895, amb deu breus projeccions de mig minut de durada. En aquests curtmetratges, de gènere documental, es mostraven elements en moviment, com un tren que avançava o obrers que sortien d'una fàbrica.

Va ser l'il.lusionista francès Georges Méliès el qui, el 1896, va pensar en el cinema com a espectacle i va demostrar, que no tan sols servia per a enregistrar la realitat, sinó que també la podia falsejar o recrear. Méliès va introduir la fantasia en les seves obres mitjançant efectes òptics com les substitucions o desaparicions, la mobilitat misteriosa dels objectes, les foses, les sobreimpressions o l'ús de maquetes. En pel.lícules com Viaje a la Luna (1902) i Las alucinaciones del barón Münchausen (1911), va experimentar amb els trucatges amb la càmera de cinema i la representació d'elements irreals. Així s'iniciava el gènere de ficció, que va assolir un gran èxit.

E.S. Porter va realitzar el primer western de la història del cinema: Asalto y robo a un tren (1903). Aquest film va desenvolupar el muntatge i va contribuir al naixement del cinema com a indústria. De la simplicitat de les primeres pel.lícules realitzades en un sol pla es va evolucionar cap a un llenguatge cienmatogràfic més complex i narratiu.

 

 

 

 

(web realitzada durant l'agost de 2005)