És la varietat comuna a tots els parlants del domini lingüístic, un model de llengua que neutralitza les diferències entre els dialectes, i que assegura la intel.ligibilitat d'ús entre tots els membres del grup.

És la varietat adequada per als mitjans de comunicació de massa, per a l'ensenyament, per a l'aprenentatge de la llengua per part de no nadius, i també per a situacions orals formals.

Per a ser operatiu,l'estàndard ha de ser conegut per tothom, ser acceptat per tothom i tenir un caràcter utilitari: usos públics de la llengua, textos generals i divulgatius,conferències, sermons, discursos, intervencions radiofòniques, anuncis, prospectes, factures, pressupostos, publicitat, queixes i reclamacions, manuals d'instruccions, documents administratius,etc.

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS TEXTOS:

LÈXIC: l'estàndard treu profit dels sinònims, i no té mots paràsits (mmmm, ehhh) ni interjeccions, ni mots crossa (fer,dir, cosa) ni onomatopeies, ni refranys...

MORFOSINTAXI: usa els signes de puntuació, els pronoms sols o combinats, els relatius i connectors, busca l'ordre lògic de la frase (Subj+verb+complements), utilitza pretèrits perfets simples

ESTRUCTURA GENERAL: pel que fa a la coherència, l'estàndard només proporciona la informació rellevant, té unes estructures més estereotipades i menys lliures, és un estil menys redundant i el text sol ser tancat, degut a la planificació prèvia de l'emissor: una distribució espacial del text, taules, mapes, gràfics, etc.

L' estàndard actual s'ha configurat a partir del català central, que és el dialecte més parlat de tot el domini lingüístic, però també accepta altres formes, com la diferència fonètica entre B-V, o els plurals joves-jóvens, o totes les variants lèxiques (al.lot,noi,nin, xic...), construccions com "Cal fer alguna cosa-quelcom" (però no accepta "Hi ha que fer alguna cosa", perquè no és normatiu).

La normativa actua com a sedàs en l'acceptació de nous mots: no s'accepten apoiar, aterrissatge, enfermetat, perquè són barbarismes, ni tampoc apareguent, dongui, perquè són vulgarismes.

(web realitzada durant l'agost de 2005)