La intenció del llenguatge publicitari és la de cridar l'atenció, atreure i convèncer el receptor. Utilitza recursos expressius que l'acosten a la funció poètica del llenguatge.

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS TEXTOS:

FONÈTICA: En la publicitat oral (ràdio i televisió) es juga amb elements com l'entonació,la rima, etc.

LÈXIC: En tot tipus de publicitat es fan servir recursos retòrics com la metàfora, la metonímia, la polisèmia, la comparació , etc. i també crea nous significats o significants, com "duolàtex" "xiritol", "oxígen actiu", etc.

ESTRUCTURA GENERAL: El missatge sol ser breu, per captar l'atenció del receptor ràpidament; la tipografia i la imatge tenen molta importància en el cas dels textos escrits. La música i la veu, per contra, són els elements destacats en els textos orals. I a la televisió es juga tant amb els elements orals com amb els escrits.

(web realitzada durant l'agost de 2005)