Anna M. Ribas Margarit AMPLIAR

Exercicis per a practicar

 

Al.legoria
Sèrie d'idees que es correspon paral.lelament a una altra sèrie d'idees (metàfora continuada)
Anadiplosi
Repetició de l'últim fragment d'un grup sintàctic o vers al començament dl següent
Antonomàsia
Ús d'un nom comú o epítet en lloc del nom d'una persona
Anàfora
Repetició d' 1 o més paraules al'inici d'un seguit d'oracions o versos, per donar-los èmfasi.
Comparació o Imatge
Relació entre dos termes,un figurat i un altre real, presents tots dos en el text , a través de la paraula "com", "tal"...
Aposició
Juxtaposició de dos paraules o expressions de la mateixa categoria gramatical que compleix una funció explicativa.
Joc de paraules o Calembour
Mots que prenen més d'un sentit alhora (dilogia) o combinació de s'il.labes de dues paraules diferents per formar-ne una de nova (calembour)
Asíndeton
Omissió de les conj. de coordinació. Provoca rapidesa
Metàfora
Relació entre dos termes, un real i un altre figurat, en absència del real.
El.lipsi
Supressió d'elements que se sobreentenen en una frase
Metonímia
Designar una cosa amb el nom d'una altra amb la qual manté relacions de : causa-efecte, continent-contingut,marca-producte, lloc d'origen-producte, o autor-obra

Encavallament

(només en poesia)

Trencament sintàtic d'una oració quan el vers s'acaba i ha de continuar el següent vers
Símbol
Un signe que ens remeta un altre en virtut de la semblança entre els dos conceptes. Són d'abast general o propis d'un autor, i en això es diferencien de la metàfora.
Enumeració
Llistat d'idees o conceptes que es refereixen a una sola cosa, entre comes.
Símil
Relació entre dos termes, un real i un altre figurat, presents tots dos, a través de la partícula "és"
Hipèrbaton
Alteració del'ordre lògic dels elements d'una oració
Sinècdoque
Designar una cosa amb el nom d'una altra amb qui té una relació de: la part pel tot o el tot per la part.
Paral.lelisme
Repetició de la mateixa estructura sintàctica en frases seguides
Sinestèsia
Vincular un mot o idea d'un dels cinc sentits corporals amb un altre sentit que no hi té res a veure.
Pleonasme
Repetició d'una paraula o idea per donar-li èmfasi

Polisíndeton
Repetició de les conj. de coordinació per a intensificar la seva funció (copulativa, adversativa...)
Antítesi
Contraposar mots, expressions o pensaments contraris
Quiasme
Disposar de manera enceuada els elements sintàctics de dos versos contigus.
Apòstrofe
Invocació vehement a un ésser real o imaginari
Zeugma
Adjectiu o verb que concorden amb un mot , però que es refereixen també a uns altres mots més allunyats
Epítet
Adjectiu que expressa una qualitat que ja és pròpia del substantiu al qual acompanya

Equívoc
Paraula o expressió de doble sentit
Al.literació
Repeteix el mateix so i produeix un efecte fònic
Eufemisme
Substitució de mot o expressió indelicat o dur (tabús) per un altre més suau
Cacofonia
Repetició d'un so en un mateix enunciat que produeix una combinació desagradable i molesta a l'oïda.
Exclamació
Expressió vehement d'un sentiment, amb signes d'exclamació i interjeccions, de vegades
Eufonia
Repetició d'un so en un mateix enunciat que produeix una combinació bella i agradable a l'oïda
Gradació
Enumeració progressiva d'estats , dondicions, etc. per donar un sentit totalitzador a la cosa tractada
Homofonia
2 paraules que sonen igual però es diferencien per la grafia i el significat
Hipèrbole
Deformar la realitat per exageració
Onomatopeia
Imitació de sons reals mitjançant el llenguatge.
Interrogació retòrica
Presentar una afirmació vehement en forma de pregunta que no cal respondre
Paronomàsia
2 paraules que s'assemblen i només tenen un so diferent
Ironia
Donar com a certa una afirmació falsa, per fer un retret, mostrar indignació o fer burla.
Lítote
Negació del contrari d'allò que es vol afirmar
Oxímoron
Relacionar dues paraules contigües, els significats de les quals s'exclouen mútuament
Paradoxa
Presentar dues idees aparentment irreconciliables, però que contenen un enunciat veritable
Perífrasi
Expressa ramb diverses paraules allò que es podria dir amb una sola
Personificació o Prosopopeia
Atribuir qualitats humanes a éssers no racionals i objectes