EL COMENTARI DE TEXT

Anna M. Ribas Margarit-maig/juny 09

(Document amb els exercicis únicament)

Passos per a un comentari perfecte:

PRIMER DE TOT: GAUDIR

La poesia es pot gaudir com una bona cançó. Escolta aquestes tres cançons i després respon les preguntes d'aquesta pàgina web

SEGON DE TOT: ACTITUD!

Recorda sempre: un text s'ha de comentar com si espremessis una llimona i li traguessis tot el suc, però deixant-te endur pel plaer de la lectura, llegint entre línies, sabent que un text no només denota sinó que també connota, i que aquell autor t'està dient alguna cosa que per a ell és important, i només t'ho diu a tu... Exemple

Exemple i Exercici

1. Comprèn el text:

 • Llegeix-lo atentament.
 • Diferencia si és un text sencer o un fragment d'una obra més extensa.
 • Busca al diccionari els mots que no coneguis. Mira si tenen un significat literal o metafòric.
 • Numera les línies o versos perquè siguin més fàcils de citar.
 • Torna'l a llegir i subratlla els elements més importants.

Exemple i Exercici

2. Contextualitza el text:

 • Informa't sobre l'autor
 • Informa't sobre la seva obra
 • Informa't sobre l'època
 • Informa't sobre el corrent literari al qual pertany
 • Informa't del títol de l'obra, a la qual pertany el text, i la data de la seva publicació
 • Determina si és un fragment, a quina part de l'obra pertany
 • Defineix el seu gènere literari (poesia, narrativa, teatre) i el seu subgènere, si s'escau (cançó de gesta, conte policíac, drama clàssic...)
 • Cita fragments del text entre cometes, sempre que puguis, com a exemple del que dius.
 • Per saber-ne més...

Exemple i Exercici

3. Analitza'n el contingut

 • Explica el seu argument (què hi passa)i les idees que conté si és narrativa o teatre
 • Explica les idees que conté si és poesia
 • Defineix-ne el tema (idea general, assumpte central, allò que ens vol comunicar l'autor a banda de l'argument). S'ha de poder expressar amb una sola paraula (amor, mort, solitud) un sintagma nominal (amor no correspost, solitud desitjada...) o una frase curta ( la por al més enllà que provoca angoixa en el protagonista)
 • Caracteritza el to del text (optimista, pessimista, nostàlgic, satíric, festiu, irònic, alegre, trist, etc.)
 • Caracteritza la intencionalitat de l'autor (objectiva, subjectiva, moralitzant, paròdica, seriosa, humorística, etc.)
 • Divideix el text en les diverses parts que es poden diferenciar (citant de tal línia a tal línia o de tal vers a tal vers, pels seus números) i especifica el contingut de cada part.
 • Relaciona la seva estructura externa (paràgrafs en la novel.la, estrofes en la poesia, escenes en el teatre) amb l'estructura interna de l'argument (plantejament, nus i desenllaç, en el cas de la narrativa i el teatre, i de la poesia narrativa)
 • Cita fragments del text entre cometes, sempre que puguis, com a exemple del que dius.
 • Per saber-ne més...

Exemple i Exercici

4. Analitza'n la forma

 • Identifica i analitza els recursos literaris que s'hi fan servir (fraseologia, vocabulari, sintaxi, nivells de llenguatge, tipografia especial -canvis de lletra-, dibuixos -si n'hi ha, figures literàries tals com metàfora, comparació, hipèrbaton, etc., )

Ara, segons el gènere, has de fer servir altres tipus d'anàlisi:

 • Si és poesia, has de parlar de la mètrica (estrofes, còmput de versos,ritme, rima: assonant o consonant, femenina o masculina), del tipus de text (prosa poètica, cal.ligrama, poesia visual, poesia...)
 • Si és teatre has de parlar de les formes del discurs (diàlegs, monòlegs, aparts), de l'estructura externa (actes i escenes), i interna (plantejament, nus, desenllaç del text -no de l'obra) , analitzar els personatges, l'espai i el temps (a partir de les acotacions, sobretot), etc.
 • Si és narrativa, has de parlar dels personatges (princials, secundaris, nom, edat, descripció física i psicològica...) del punt de vista del narrador (omniscient, objectiu, protagonista, testimoni...) , de l'ús dels temps verbals (present, passats, futur), de l'ordre de la història (plantejament, nus, desenllaç del fragment,-no de l'obra), del temps (lineal -ordre cronològic- o desajustat -flash back, el.lipsis, anticipacions...), de si hi ha descripció, narració , diàleg (i si està en estil directe o indirecte) i monòleg (i si és en veu alta o interior) i en quina proporció, del lloc i l'època, i de com es caracteritza l'ambient.
 • Cita fragments del text entre cometes, sempre que puguis, com a exemple del que dius.
 • Per saber-ne més...

Exemple i Exercici

(solució a l'exercici)

5. Fes-ne la conclusió

 • Per acabar el comentari de text, has de fer un paràgraf on recordis les característiques més rellevants d'aquell text (un resum del més important que has escrit), relacionant-lo amb l'autor, el context, etc. S'ha de centrar en els aspectes més importants, no en els detalls, i si pot ser una característica que relacioni de manera cohesionada tot el text i el comentari, millor.
 • I si vol expressar una opinió personal, ha de ser sobre el tema o l'estil com està escrit, no pas sobre si t'agrada o no t'agrada (que és un punt de vista infantil). És a dir, opina si s'adeqüen tema i forma, si té creativitat, si és expressiu, el to que utilitza, com el text és testimoni d'una època (gustos, costums, situació personal de l'autor, o social, com lliga o xoca amb el present, com l'ha rebut la teva sensibilitat en funció dels teus coneixements o estat d`'anim, etc.
 • En tot cas, evita ser inculte, cregut, usar llocs comuns (allò que diria tothom), mostrar que desconeixes de què parles, etc. I si no saps què dir, com a mínim comenta la importància de l'autor de la història de la literatura del país o universal.

ELS ERRORS MÉS FÀCILS A L'HORA DE FER UN COMENTARI DE TEXT:

 • 1. Fer paràfrasis innecessàries: Tornar a dir coses que ja s'han dit, o el que diu l'autor un altre cop.
 • 2. Usar el text com a pretext : per fugir d'estudi, per parlar d'altres temes que no vénen a tomb, per demostrar altres coneixements que no es relacionen amb el text....
 • 3. Fer afirmacions gratuïtes: que no es justifiquen amb el text, ni parteixen d'ell.
 • 4. Els elogis excessius cap a l'autor o l'obra, quan sonen falsos o rimbombants.

I TOT EL QUE HEM DIT, NOMÉS SERVEIX PER A FER UN FANTÀSTIC ESBORRANY, EN QUALSEVOL PAPER DE BRUT. PERQUÈ DESPRÉS COMENÇA LA FEINA D'ESCRIURE A NET EL COMENTARI, I UN COP ACABAT, AL FINAL DE TOT, REVISAR LA SEVA ORTOGRAFIA I MORFOSINTAXI.

Truc elegant: recorda d'usar els verbs que es refereixin a tu, com a autor/a del comentari, en primera persona del plural: "com ja hem dit abans..." "si especifiquem...", "tot seguit continuarem..." QUEDA MILLOR!

I RECORDA: ESBORRANY-REDACCIÓ-REVISIÓ FINAL!

Exemple